Solidární projekty – výsledky a úspěchy v roce 2021

22. 8. 2022, 14.00–15.30

Zasedání je organizováno ve spolupráci s Výborem pro přezkum strategických alokací (SAREC), jedním ze sedmi stálých výborů ICOM. Jeho práce je zásadní pro zajištění financování nejvýznamnějších iniciativ, které žadatelé navrhují. V rámci své kompetence SAREC posuzuje žádosti o dotace podané mezinárodními výbory, regionálními sdruženími a spřízněnými organizacemi ICOM a zajišťuje hodnocení zvláštních projektů a cestovních grantů.

Solidární projekty ICOM se zaměřovaly na problémy, kterým muzea čelila během pandemie covid-19 i po ní, zejména na odolnost muzeí a způsob, jakým se přizpůsobila nové situaci. Během tohoto setkání se podělíme o výsledky několika projektů, které v roce 2021 získaly finanční podporu ze Solidární iniciativy ICOM. Tyto úspěšné projekty jsou svědectvím o problémech, kterým muzea čelila, a prostřednictvím příkladů, osvědčených postupů, výzev a nových modelů muzejní praxe se nabízejí jako inspirace nebo výchozí bod pro další iniciativy realizované členy ICOM po celém světě.

Moderátor

Antonio RODRIGUEZ

Antonio Rodríguez je vedoucí muzejní konzultant s více než 30 lety zkušeností v oblasti muzejnictví, mezinárodních programů a putovních výstav, strategického plánování, projektového řízení, strategických partnerství a muzejních sdružení.

A. Rodríguez zastává různé vedoucí funkce v Mezinárodní radě muzeí (ICOM). V současné době působí jako předseda Mezinárodního výboru pro výměny výstav (ICEE) a předseda SAREC. Je členem představenstva ICOM US, členem Výboru pro strategické plánování (SPC) a Pracovní skupiny pro budoucnost mezinárodních výborů (ICWG). Ve Spojených státech zastává i další vedoucí funkce v profesních organizacích. Je například předsedou výboru Latino Network při Americké muzejní alianci (American Alliance of Museums). Pochází z Venezuely a žije ve městě Washington.


Přednášející

Etické sběratelství během pandemie: sdílený prostor pro muzejní odborníky

COMCOL ve spolupráci s IC ETHICS

Alexandra BOUNIA / tajemnice výboru COMCOL

Alexandra Bounia je profesorkou muzeologie na Egejské univerzitě (Řecko). Ve svém výzkumu se zaměřuje na historii, teorii a vedení sbírek a muzeí, muzejní etiku, udržitelnost muzeí a roli muzeí při řešení obtížných a politických otázek. Alexandra působila jako předsedkyně Řeckého výboru ICOM (2016–2018), výkonná tajemnice rady (2012–2016) a tajemnice rady ICOM-COMCOL (2019–2022). Mezi její nejnovější publikace patří svazek Emerging Technologies and Museums: Mediating Difficult Heritage (Nové technologie a muzea: Mediální zpracování náročného dědictví), který editovala společně s Theopisti Stylianou-Lambert a Antigone Heraclidou (Berghahn Books, 2022) a svazek připravovaný společně s Andreou Witcomb The Ethics of Collecting Trauma (Etika sběratelství spojeného s traumatem) (Routledge, 2023).


Virtuální zprostředkování muzeí: Nutná úprava metod

ICOM Belgie ve spolupráci s CECA

Alexandre CHEVALIER / předseda ICOM Belgie

Alexandre Chevalier má titul MBA a doktorát z přírodních věd v kombinaci pravěké archeologie a botaniky. Po působení ve Švýcarsku a USA pracuje od roku 2009 v Belgickém královském institutu přírodních věd jako výzkumný pracovník programu Querternary Environments & Humans (čtvrtohorní prostředí a lidstvo). Kromě výzkumu se již řadu let věnuje ochraně a správě kulturního dědictví: nejprve v ICOMOS Švýcarsko, poté v ICOM USA a nyní v ICOM Belgie (člen rady od roku 2012, předseda od roku 2017). Zaměřuje se na osvětovou činnost, problémy spojené s nezákonným obchodováním s památkami, otázky repatriace, jakož i na ochranu kulturního dědictví a nouzové postupy při ochraně muzejního dědictví.


Řemeslnice proplétající své vzpomínky amazonskými pralesy. „Vyrobené srdcem“

ICOM Bolívie ve spolupráci s ICOM Peru a ICOM Ekvádor

Cinthia GIMENEZ / předsedkyně ICOM Bolívie

Architektka ze soukromé univerzity v Santa Cruz de la Sierra v Bolívii. Cinthia Gimenez získala magisterský titul v oboru hodnocení a správy historického a uměleckého dědictví na univerzitě v Salamance a magisterský titul v oboru ekonomie kultury a kulturního managementu na univerzitě ve Valladolidu.V současné době je doktorandkou v programu historie a umění na univerzitě v Granadě. Během posledních 10 let působila, ať už profesně či akademicky, v následujících oblastech: kulturní dědictví, plánování a kulturní výzkum, kulturní prostory, identita a uznání, muzejnictví a kulturní krajiny. Byla součástí technického týmu PLAN MISIONES v Bolívii. V současnosti vyučuje na UPSA a je předsedkyní ICOM Bolívie. Je členkou ICOMOS Bolívie a pracovní skupiny SDG a spolupracující členkou Mezinárodního vědeckého výboru ICOMOS IFLA pro kulturní krajiny.


Školení školitelů – zprostředkované semináře pro školení vedoucích pracovníků v oblasti hodnocení rizik při konzervaci (CRA)

ICOM CC ve spolupráci s DRMC, ICMS, ICTOP a INTERCOM

Kate SEYMOUR / předsedkyně ICOM CC

Kate Seymour je předsedkyní rady ICOM-CC (2020–2023) a členkou ICOM Nizozemsko. Je historičkou umění s vášní pro ochranu památek. V roce 1999 se přestěhovala do Nizozemska, aby ve Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) v Maastrichtu pracovala jako konzervátorka obrazů. V současnosti zde pracuje jako vedoucí oddělení vzdělávání. Kromě toho od roku 2006 přednáší o konzervaci obrazů na univerzitě v Amsterdamu. V současné době koordinuje a lektoruje workshopy techniky mist-lining v rámci iniciativy Getty Foundation „Conserving Canvas“ a ve Stichting Restauratie Atelier Limburg pořádala a koordinuje program Mellon Foundation „Indian Conservation Fellowship Program“ (ICFP).


Příruční muzeum

ICOM Kostarika ve spolupráci s ICOM LAC, ICEE, ICOM Guatemala, ICOM Dominikánská republika, ICOM Chile a ICOM Venezuela

Jody STEIGER / místopředsedkyně ICOM Kostarika

Jody Steiger v současnosti pracuje jako předsedkyně správní rady AcciónArte, nevládní organizace, která vnímá muzeum jako doplněk školy a snaží se propojit studenty a učitele s muzei, místopředsedkyně ICOM Kostarika a konzultantka v oblasti divadelního designu a produkce. Jody Steiger je národní zpravodajkou CECA pro Kostariku a také aktivní členkou zvláštní zájmové skupiny CECA pro digitální vzdělávání a zapojení. Na své profesní dráze získala několik cen, včetně kostarického ocenění „kulturní osobnost roku“ za rok 2009.


Oblékání pandemie: Odolnost, komunita a jednota vyjádřená prostřednictvím mezinárodní spolupráce na projektu „COVID-19 Facemask“ (Roušky proti COVID-19)

ICOM Costume ve spolupráci s ICOM Kanada, ICOM a ICOM CC

Corinne THÉPAUT-CABASSET / předsedkyně ICOM Costume

Corinne Thépaut-Cabasset je výzkumnou pracovnicí na zámku ve Versailles. Ve své práci se zaměřuje na kulturu módy a mezinárodní vztahy. Ve Versailles se podílela na významné výstavě dvorské módy a v roce 2009 uspořádala související mezinárodní konferenci „Royal Wardrobes: visual culture, material culture“ (Královský šatník: vizuální kultura, materiální kultura). V roce 2015 získala se svým projektem „Dressing the New World: The Trade and Culture of Clothing in the New Spanish Colonies 1600–1800“ (Odívání v Novém světě: Obchod a kultura odívání v nových španělských koloniích mezi roky 1600–1800) stipendium Marie Curie (Horizont 2020) v Centru pro textilní výzkum v Kodani (Dánsko). V roce 2017 působila jako vědecká pracovnice v Bard Graduate Centre v New Yorku (USA). Je autorkou knihy „L’Esprit des modes au Grand Siècle“ (Paris CTHS, 2010) a výzkumného blogu „DRESSING THE NEW WORLD“ (Odívání v Novém světě). Corinne Thépaut-Cabasset je též zakladatelkou sdružení ART & LUXE, které pořádá historické workshopy o pařížských módních návrhářích a tvůrcích luxusního zboží. Od roku 2019 je předsedkyní ICOM Costume. Pro více informací prosím navštivte www.clothingthepandemic.museum.


Zvuky, které nás utváří: zvukové dědictví And

ICOM Ekvádor ve spolupráci s CECA, ICOM Bolívie, ICOM Uruguay a ICOM Salvador

Daniela CARVAJAL ENRIQUEZ / členka ICOM

Socioložka a kulturní manažerka. Magisterský titul získala v oboru humanitních věd, umění a současné kultury. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení veřejného prostoru a komunitní mediace v Nadaci městských muzeí. Má zkušenosti s tvorbou sociálních, komunitních a kulturních projektů. Pracovala také v oblasti kulturní politiky a s různými tématy se setkala i jako sociální výzkumnice.


„Solidarita a muzea: o čem to je?“ – Cyklus 10 setkání na digitální platformě

ICOM Francie ve spolupráci s CIMUSET, ICOM Finsko, ICOM Řecko a ICOM Izrael

Juliette RAOUL-DUVAL / předsedkyně ICOM Francie

Juliette Raoul-Duval, která je v současné době prezidentkou ICOM Francie, viceprezidentkou Mezinárodního výboru vědeckých a technických muzeí, správkyní Asociace muzeí a center vědecké a technické kultury a členkou francouzské rady pro rozvoj muzeí, strávila většinu své kariéry v muzejním sektoru, nejprve jako vedoucí muzejního odboru Ministerstva vysokého školství a výzkumu, poté jako generální tajemnice muzea vědy Palais de la Découverte a nakonec jako zástupkyně ředitele muzea Arts et Métiers.


HELP / Vzdělávání v oblasti kulturního dědictví – nové webové formáty a volné licence jako příležitosti pro šíření, spolupráci a otevřená data

ICOM Itálie ve spolupráci s ICOM Česká republika, ICOM Portugalsko a pracovní skupinou ICOM pro udržitelnost

Anna Maria MARRAS / Koordinátorka výboru ICOM Itálie „Digitální technologie pro kulturní dědictví“

Archeoložka a vědkyně na poli digitálních humanitních věd Anna Maria Marras působí jako vědecká pracovnice na univerzitě v Turíně. Spolupracuje s italskými institucemi GLAM. Spolupracuje na projektu SPICE H2020, který podporuje zapojení veřejnosti do kurátorství. Jejími hlavními výzkumnými a profesními obory jsou digitální transformace, komunikace, inkluze a otevřená data v oblasti kulturního dědictví. Je koordinátorkou pro kulturní dědictví výboru ICOM Itálie Digitální technologie a součástí skupiny ICOM Itálie pro digitální kulturní dědictví. Je také členkou rady výboru AVICOM a členkou Europeana Network Association.


Muzejní tendence a perspektivy: Zaostřeno na Litvu a Lotyšsko

ICOM Lotyšsko ve spolupráci s ICOM Litva

Indra DZIEDĀTĀJA / členka rady ICOM Lotyšsko

Výjimečná vedoucí pracovnice s 22 lety zkušeností v muzejním sektoru, která vede a motivuje svůj tým k úspěchu. Díky svým schopnostem strategického plánování a flexibilního vedení dosahuje cílů a dodržuje termíny i rozpočty realizovaných projektů.

Je nadšenkyní pro ochranu, výzkum a popularizaci průmyslového dědictví odvětví silniční dopravy v Lotyšsku. Dokáže kreativně řešit problémy a má výjimečné schopnosti organizace času. Je velmi kreativní a inovativní a dosahuje měřitelných výsledků.


Globální studie o vedení muzeí a znalostní platforma

INTERCOM ve spolupráci s ICOFOM, ICOM Česká republika, ICOM Indie, ICOM Zambie a ICOM SEE

Goranka HORJAN / předsedkyně INTERCOM

Goranka Horjan je předsedkyní INTERCOM od roku 2019. Od roku 2020 také předsedá výboru LEAC. Je ředitelkou Etnografického muzea v Záhřebu a v oboru muzejnictví má 35letou praxi. Vedla několik investičních projektů a rekonstrukcí muzeí a řadu dalších projektů Evropské unie. Je historičkou umění a získala doktorát v oboru informačních a komunikačních věd. Již 25 let pracuje na mezinárodní úrovni, zejména v ICOM (Mezinárodní rada muzeí). Působila také v organizaci Europa Nostra a v letech 2012–2017 předsedala správní radě Evropského muzejního fóra, které provozuje nejprestižnější systém muzejních ocenění v Evropě, včetně ceny Evropské muzeum roku a Muzejní ceny Rady Evropy. Je také členkou ICOMOS a Interpret Europe.


Výzva COVID-19: Muzea a jejich digitální zapojení v době krize

MPR ve spolupráci s AVICOM a ICOM Německo

Michael EULENSTEIN / Umělec

Narozen roku 1991, umělec, magistr umění v oboru kulturní vzdělávání/mediace na Université Aix-Marsaille a Univerzitě v Hildesheimu, bakalář v oboru hudební výchovy na Univerzitě v Osnabrücku, bakalář umění na Vysoké škole hudební Franze Liszta ve Výmaru.

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International