ICOM – Mezinárodní rada muzeí

Mezinárodní rada muzeí je jediná celosvětová muzejní asociace. Poskytuje muzeím a muzejníkům národní, mezinárodní i regionální prostor pro dialog a výměnu etických standardů a inovací.

Od založení v roce 1946 je hlavním úkolem ICOM prezentace a ochrana muzeí, kulturního a přírodního dědictví, hmotného i nehmotného, z minulosti i současnosti pro budoucnost. Zároveň akcentuje zásadní roli muzeí v udržitelném rozvoji společnosti, jako jedinečný zdroj informací, inspirace a interpretace.

ICOM v současnosti sdružuje téměř 49 000 profesionálů ze 142 zemí a regionů světa, sdružených ve 118 národních výborech. Kromě toho zaštiťuje také 6 nadnárodních aliancí a 32 mezinárodních výborů, které jsou určeny různým muzejním specializacím.

Mezinárodní výbory jsou „think-tanky“ Mezinárodní rady muzeí, které fungují na dobrovolnickém odhodlání členů sdílet a přinášet nové poznatky ve výzkumu svých oborů. Stálé výbory ICOM se zabývají zásadními tématy ICOM, jako je muzejní definice, krizový managment pro případy přírodních katastrof nebo různá etická témata. Celkově organizují výbory ICOM každoročně na 200 různých konferencí a workshopů po celém světě.

Hodnoty a principy ICOM jsou vyjádřeny Etickým kodexem ICOM, který je oficiálně uznáván jako nejdůležitější mezinárodní etický standard pro muzea. Nastavuje základní standardy muzejní práce a jeho myšlenky jsou obsaženy v řadě legislativ mnoha zemí světa.

ICOM se také široce zabývá ochranou kulturního dědictví v nebezpečích, ať už přírodních katastrof, nebo těch způsobených lidskou činností. Mezinárodní výbor pro odolnost muzeí vůči katastrofám (DRMC) zajišťuje odbornou pomoc a odborníky na pomoc zemím, které se ocitají v mimořádných krizových situacích a zajišťují také preventivní ochranu.

V posledních dvaceti letech ICOM také vede boj s nelegálním obchodem s kulturním dědictvím, především prostřednictvím publikováním „ICOM Red List“, který kategorizuje ohrožené kulturní dědictví jako prevenci proti jejich nelegálnímu prodeji, nebo exportu. Tyto nástroje vedly k odhalení, identifikaci a restituci tisíců předmětů kulturního dědictví z Iráku, Afghánistánu a Mali.

Prioritou ICOM je sdílení a předávání znalostí a vědomostí. Aby lépe sloužil rozvíjejícím se muzejním komunitám po celém světě, pořádá workshopové základny světové úrovně, které umožňují mezikulturní dialogy. Mezi ně patří například Mezinárodní výukové centrum pro muzejnictví (ICOM-ITC) v Pekingu. Kromě toho ICOM vydává od roku 2016 recenzovaný časopis „Museum International“ a od roku 2017 vydává také vědeckou monografickou sérii „ICOM Advances in Museum Research“.

Jako hlavní zástupce muzejní komunity na mezinárodních fórech, se ICOM zasazuje o takovou politiku, která přinese prosperitu celému poli kulturního dědictví. Vydává stanoviska k výzvám, kterým čelí, jako je nezávislost muzeí nebo přiměřenost veřejného financování. ICOM od roku 1977 také koordinuje Mezinárodní den muzeí 18. května, oslava muzeí, která je slavena ve více než 150 zemích světa.

ICOM věří, že muzea mohou hrát zásadní roli při budování udržitelné a sociálně spravedlivé společnosti. V roce 2018 byla vytvořena Pracovní skupina pro udržitelnost, jejímž cílem je pomáhat s prosazováním cílů udržitelného rozvoje a Pařížské dohody napříč všemi aktivitami ICOM. ICOM v současné době zahrnuje do středu svých aktivit také téma „dekolonizace“ s cílem poskytnout návodné materiály pro komunity, muzea i vlády.

Generální sekretariát ICOM

12, Rue Lasson
75012 Paris
France
+33 (0) 1 47 34 05 00
http://icom.museum/

 

Staň se členem

 

Generální konference ICOM

Generální konference ICOM je renomovaná celosvětová platforma pro sdílení aktuálních témat a inovativních řešení. Každé tři roky, od roku 1946, přivádí Generální konference ICOM muzejníky celého světa na jedno místo a předkládá zásadní témata, podporuje kulturní výměny a mezinárodní spolupráci, inspiruje a pomáhá muzejníkům pokračovat ve své misi ve službě společnosti.

Od Paříže po Kjóto, již 25krát, vlajková loď muzejních konferencí svedla 4 500 muzejníků ze všech koutů světa s renomovanými řečníky a světovými experty různých oborů. Všichni společně uskutečnili bezpočet debat, kulatých stolů, panelů a společenských a kulturních aktivit.

Součástí Generální konference jsou také Muzejní veletrh a EXPO Fórum, kde muzea a spřízněné společnosti představují své technologie a inovace na poli muzejní a památkové péče, umění i služeb.  Muzejní veletrh je unikátní příležitostí představit nové technologie, myšlenky a přelomová řešení pro mezinárodní publikum z řad muzejníků a dalších odborníků.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International