Muzea umění

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

www.ngprague.cz

Národní galerie v Praze, jejíž tradice sahá až do roku 1796, patří mezi světově nejstarší veřejné umělecké sbírky. Šest architektonicky cenných budov prezentuje vrcholná díla středoevropského středověku, výjimečné práce světových mistrů od Rubense přes Gauguina po Picassa, asijské umění a v neposlední řadě tvorbu klíčových osobností českého výtvarného umění.


Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou 144, 373 41

www.ajg.cz

Alšova jihočeská galerie sídlí od roku 1956 v jízdárně novogotického zámku Hluboká nad Vltavou. Do jejích sbírek patří více než 19 000 děl napříč dějinami umění. Základ tvoří gotické umění 13. až 16. století z jižních Čech. Další samostatnou součástí sbírek AJG je sbírka umění 16. až 18. století, která je založena na flámském a holandském malířství. Velice významná je sbírka moderního a současného umění, která obsahuje mimo jiné díla Otto Gutfreunda, Toyen, Jindřicha Štyrského, Bohumila Kubišty nebo Josefa Lady.


Institut umění – divadelní ústav

Celetná 17, 110 00 Praha 1

www.idu.cz

Posláním IDU je poskytování komplexních služeb z oblasti divadla a dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k divadlu, věnuje se vědeckému výzkumu a vzdělávání, spolupracuje na přípravě výstavních projektů. Podílí se na celé řadě mezinárodních projektů, realizuje Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru a je například sídlem programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura.


Dům umění města Brna

Malinovského náměstí 652/2, 602 00 Brno

www.dum-umeni.cz

Brněnský Dům umění (původně Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Künstlerhaus) byl otevřen roku 1911. Budova byla v letech 1946–1947 přestavěna do své nynější funkcionalistické podoby brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. V současnosti má dvě výstavní budovy, čtyři výstavní prostory a tři ateliéry pro rezidenční pobyty zahraničních umělců, dále zde sídlí Vašulka Kitchen Brno (Centrum pro výzkum umění nových médií) a zázemí projektu Brněnského architektonického manuálu.


Městské muzeum a galerie Břeclav

Dukelských hrdinů 2747/4, 690 02 Břeclav

www.muzeumbv.cz

Historie muzejnictví v Břeclavi sahá až do roku 1928, kdy zde vznikl Muzejní a vlastivědný spolek. Současná instituce byla založena v roce 1995 a představuje to nejvýznamnější z historie a umění regionu. Expozice jsou věnovány historii rodu Lichtenštejnů, židovství v Břeclavi a slovanské archeologii v expozici Velkomoravské Pohansko.


Centrum pro současné umění Praha

Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha

www.fcca.cz

Centrum pro současné umění Praha (CSU) od svého založení (r. 1992) rozvíjí kulturní programy, v jejichž rámci vznikají projekty hodnotné umělecké kvality a jejichž realizací centrum zároveň sleduje širší sociální i kulturní kontext. Stěžejními projekty CSU jsou Galerie Jelení (od r. 1999), dokumentační, resp. edukační program s přednáškami a nejrozsáhlejší online databází českého umění Artlist.cz (od r. 1992, resp. 2007), mezinárodní rezidenční program (od r. 1995) a Galerie Kurzor (od r. 2017).


Centrum současného umění DOX

Poupětova 1, 170 00 Praha

www.dox.cz

Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Centrum současného umění DOX se zaměřuje na umělecké projekty, jejichž součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín, jako jsou psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie ad. Komplex staveb rekonstruovaných či postavených podle návrhů Ivana Kroupy, Martina Rajniše a Petra Hájka je ukázkou špičkové současné světové architektury.


Galerie Středočeského kraje

Barborská 51, 284 01 Kutná Hora

www.gask.cz

GASK je institucí zaměřenou na výtvarné umění 20. a 21. století. Sbírky představuje citlivě a inspirativně komponovanými expozicemi. Pojetí aktuální sbírkové prezentace „Stavy mysli / Za obrazem“ je založeno na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu vnitřnímu citovému či myšlenkovému rozpoložení člověka, které bývá u zrodu díla. Galerie navazuje na poslání jezuitské koleje jako domu vzdělání tím, že sbírkový fond a veškerý program měří podle autentické pravdivosti svědectví a zprostředkovává jejich sdělení v podobě blízké dnešnímu člověku.


Galerie výtvarného umění v Chebu

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb

www.gavu.cz

GAVU je muzeum umění spravující sbírku českého umění 19. až 21. století a mimořádný soubor gotického sochařství z oblasti Chebska. Obě sbírky prezentuje ve stálých expozicích ve své hlavní budově, městském barokním paláci na hlavním chebském náměstí, kde vedle toho probíhá vždy několik dočasných výstav. Od roku 2016 spravuje také Retromuseum – muzeum designu a životního stylu v sousední budově, časově zaměřené na období mezi světovou výstavou EXPO 58 v Bruselu a sametovou revolucí 1989, opět se stálou expozicí a dvěma sály pro dočasné výstavy.


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Havlíčkovo náměstí 18, 580 01 Havlíčkův Brod

www.galeriehb.cz

Galerie byla dostupná k 1. 1. 1965 a v rámci budované sítě regionálních galerií jí bylo určeno zaměření, v tomto případě na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku. Specializace byla vybrána v souladu s tradičními výstavními aktivitami při východočeském nakladatelství a navazovala na umělecké soutěže pořádáním zajímavých akcí u příležitosti Celostátních festivalů humoru a satiry „Haškova Lipnice“.


Galerie výtvarného umění v Ostravě

House of Arts, Jurečkova 9, 70 200 Ostrava

www.gvuo.cz

Sbírky GVUO obsahují více než 23 000 uměleckých předmětů, zahrnují malby, plastiky, grafiky, fotografie i nová média. Základem je tzv. Jurečkova obrazárna obsahující díla předních umělců (Joža Uprka, Antonín Slavíček, Mikoláš Aleš, Felix Jenewein ad.). Součástí sbírek je také obraz Judita od Gustava Klimta, dále díla autorů jako Hans von Aachen, František Kupka, Ilja Repin, Emil Orlik, Toyen. Výstavní budova Domu umění, postavená v roce 1926, patří mezi skvosty ostravské architektury.


House of Lobkowicz / Lobkowiczké sbírky

Jiřská 3, 119 00 Praha

www.lobkowicz.cz

Umělecké sbírky roudnické větve rodu Lobkowiczů patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejlépe dochovaným soukromým sbírkám v Evropě. Sbírka čítá 15 000 uměleckých a řemeslných předmětů včetně zbraní a zbrojí, 5 000 hudebních partitur, 4 500 grafik, 65 000 knih a 1,5 km archiválií. Rodinné sbírky byly ve 20. století konfiskovány nacistickým i komunistickým režimem. V 90. letech se je podařilo znovu zkompletovat a zpřístupnit veřejnosti v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a na zámku Nelahozeves.


Kunsthalle Praha

Evropská 2758/11, 160 00 Praha

www.kunsthallepraha.org

Kunsthalle Praha je novým otevřeným prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Nezisková galerie vznikla konverzí bývalé Zengerovy trafostanice a vytváří dynamickou mezinárodní platformu, moderní prostředí pro umělecké výstavy, edukační činnost a společenské události. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českého a mezinárodního umění 20. a 21. století a rozmanitým programem oslovit nejrůznější věkové generace.


Památník Lidice

Tokajická 152, 273 54 Lidice

www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice uchovává památku na vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky nacisty v roce 1942 a usiluje o zachování jejich jmen jako celosvětového symbolu obětí nacismu. Instituce spravuje jedinečnou sbírku moderního umění založenou v roce 1967 sirem Barnettem Strossem tvořenou díly předních světových i českých umělců, jako jsou Joseph Beuys, Gerhard Richter, Adolf Hoffmeister či Pravoslav Kotík.


Městská galerie Litomyšl

Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl

www.galerie.litomysl.cz

Městská galerie Litomyšl spravuje sbírku výtvarného umění 19. až 21. století. Sídlí v renesančním domě U Rytířů na litomyšlském náměstí, ve kterém pořádá krátkodobé výstavy výtvarného umění. Stálá expozice nejvýznamnějších děl z galerijní sbírky je umístěna v Městské obrazárně ve druhém patře litomyšlského zámku. Expozice představuje díla předních českých autorů (Emila Filly, Josefa Čapka, Františka Tichého, Václava Boštíka či Olbrama Zoubka) i umělců s vazbou k regionu, mj. litomyšlského rodáka Julia Mařáka.


Museum Montanelli / Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl

Nerudova 13, 118 01 Praha

www.museummontanelli.com

Museum Montanelli je soukromou neziskovou institucí moderního výtvarného umění. Jeho posláním je podporovat zájem a hlubší pochopení moderního umění napříč různorodými skupinami veřejnosti. Program muzea sahá od prezentace současných českých i zahraničních umělců, často s přesahem do „art experience", současného umění tanečního či formy performance, přes komentované prohlídky, rozhovory s umělci a kurátory až po rozličné individuální projekty.


Moravská galerie v Brně

Husova 18, 662 26 Brno

www.moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Vznikla v roce 1961 sloučením sbírek Moravského uměleckoprůmyslového muzea a Obrazárny Moravského zemského muzea. Spravuje pět budov – Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum a Místodržitelský palác, vlastní vilu architekta Dušana Jurkoviče a Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici, který je společným pracovištěm s MAK, Vídeň. Jako jediné muzeum umění u nás se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.


Nadace Mucha

Hradčanské náměstí 65/6, 118 00 Praha 1

www.muchafoundation.org

Nadace Mucha je nezávislou neziskovou nadací, která pečuje o umělecký odkaz a rodinnou sbírku Alfonse Muchy. Je spoluzakladatelem Muchova Muzea, jež je prvním muzeem ve světě věnovaným životu a dílu známého a proslulého představitele secese Alfonse Muchy. Nalézt zde můžeme přibližně 100 maleb, kreseb, pastelů, grafik a osobních předmětů, které poskytují jedinečný vhled do tvorby slavného autora plakátů pro Sarah Bernhardtovou, legendární pařížskou herečku konce 19. století.


Muzeum umění a designu Benešov

Malé náměstí 74, 256 01 Benešov

www.mudbenesov.cz

MUD* v Benešově se zabývá uměním a designem 20. a 21. století převážně české provenience. Ve sbírkách jsou zastoupeni přední autoři jako Ladislav Šíma, jehož jméno nese i slavnostní sál v budově, benešovský rodák Miloslav Chlupáč, dále Jiří David, Karel Nepraš, Daisy Mrázková, Dagmar Hochová, Libuše Niklová nebo Maxim Velčovský. Sbírky významně obohatil svou donací přední český teoretik umění Jiří Šetlík. MUD* vytváří zázemí uměnímilovné komunitě z Benešova i okolí ve společenském prostoru kavárny, knihovny a zahrady, která je sochařskou galerií pod otevřeným nebem.


Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Michalská 7, 412 01 Litoměřice

www.galerie-ltm.cz

Severočeská galerie výtvarného umění, založená v roce 1950, působí v Litoměřicích od roku 1956. Jejím zřizovatelem je územně-samosprávný celek Ústecký kraj. Galerie sídlící v několika významných nemovitých památkách je jedním z nejvýznamnějších muzeí umění v regionu, ve sbírkách má přes 7 000 obrazů, grafik a plastik. Soustředí se na dokumentaci českého výtvarného umění od 19. století do současnosti. Evropsky významná je její sbírka naivního umění a art brut.


Muzeum umění Olomouc

Denisova 47, 771 11 Olomouc

www.muo.cz

Muzeum umění Olomouc bylo založeno v roce 1951. Sídlí ve třech objektech – Muzeu moderního umění, Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcidiecézním muzeu Kroměříž, v nichž jsou shromážděny sbírky starého, moderního a současného umění. Bohatá je jeho sbírka výtvarné kultury střední Evropy, která bude soustředěna v nové budově Středoevropského fóra Olomouc. Celkem spravuje 185 tisíc předmětů. Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo v roce 2016 titul Evropské dědictví.


PLATO Ostrava

Janáčkova 22; 702 00 Ostrava

www.plato-ostrava.cz

Galerie města Ostravy pro současné vizuální umění poskytuje zázemí všem, kdo chtějí v širších souvislostech porozumět světu. Jeho složitost a bohatství reflektuje prostřednictvím umění, v mezinárodním kontextu a na nejvyšší možné úrovni. Působí na ploše téměř 5 000 m2 v bývalém hobbymarketu Bauhaus a v roce 2022 se definitivním sídlem galerie stanou zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka z konce 19. století.


Galerie hlavního města Prahy

Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1

www.ghmp.cz

GhmP je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GhmP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.


Oblastní galerie v Liberci

Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

www.ogl.cz

Oblastní galerie Liberec je pátou největší galerií v České republice. Byla založena v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově bývalých městských lázní. Galerie spravuje sbírky více než 21 000 uměleckých děl z Česka a dalších evropských států a užívá též označení Muzeum evropského umění. Ve výstavní dramaturgii klade zvláštní důraz na umění regionu a umění českých Němců a významně tak pomáhá poznat a pochopit zapomenutou identitu Sudet.


Galerie Rudolfinum

Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha

www.galerierudolfinum.cz

Galerie Rudolfinum se řadí mezi tzv. kunsthalle s předním místem na české galerijní scéně. Zaměřuje se na prezentaci současného, zejména mezinárodního výtvarného umění, jakým byly například výstavy Decadence Now!, Damien Hirst, Louise Bourgeois, Georg Baselitz či Arthur Jafa. V roce 2017 se interaktivní projekt galerie a českého umělce Krištofa Kintery Nervous Trees stal s počtem 161 824 návštěvníků nejnavštěvovanější výstavou roku v ČR.


Sladovna Písek

Velké náměstí 113, 397 01 Písek

www.sladovna.cz

„Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí a kde je možné volně překračovat hranici mezi jejich světy. Lektorská práce ve výstavách je pro nás klíčová, inspirací je nám přístup J. A. Komenského „škola hrou“. Čtyři patra plná interaktivních stálých a dočasných výstav nabízí prostřednictvím hry spoustu inspirace, kreativity, zážitků a poznání.


Strahovská obrazárna – Strahovský klášter

Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1

www.strahovskyklaster.cz

Obrazárna premonstrátského kláštera na Strahově, jejíž základ byl dán již roku 1835, dnes uchovává více než půl druhého tisíce maleb. Nejhodnotnější část sbírky je instalována v chodbách ambitu v patře konventní budovy. Dvě stovky maleb prezentují část sbírky z doby od 14. do poloviny 19. století. Dále je návštěvníkům přístupné přízemí konventu s historickými sály včetně expozice věnované svatému Norbertovi, zakladateli řádu premonstrátů. Zde je prezentován nově restaurovaný největší pražský soubor raně barokních maleb, které vytvořil malíř Jan Jiří Hering pro strahovskou baziliku v letech 1626–1630.


Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Komenského 10 and Masarykovo náměstí 24, 586 01 Jihlava

www.ogv.cz

OGV v Jihlavě sídlí ve dvou cenných renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy a svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností se zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více než 6 000 uměleckých děl.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International