Všeobecné podmínky účasti

Obecné podmínky při zrušení registrace vzdáleně/on-line

Zrušení registrace

   

Refundace

před 19. červnem 2022

   

refundace plné výše registračního poplatku, bude odečten manipulační poplatek vy výši 30 EUR

20. červen – 17. červenec 2022

   

refundace 50 % výše registračního poplatku

od 18. července 2022

   

bez refundace, možná pouze změna účasti


Podmínky pro změnu fyzické účasti na vzdálenou

Zrušení registrace

   

Refundace

do 17. července 2022

   

refundace výše rozdílu mezi fyzickou a vzdálenou účastí, bude naúčtován manipulační poplatek ve výši 30 EUR

od 18. července 2022

   

bez refundace, přístup do virtuálního připojení bude poskytován


Podmínky pro změnu virtuální účasti na fyzickou

kdykoliv; může být ale limitován, kontaktujte společnost GUARANT International na ICOM2022registration@guarant.cz

   

bez poplatku, pouze bude naúčtován doplatek do ceny fyzické účasti

 

Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na všechny účastníky (dále jen „účastník/účastníci“), kteří se registrují k účasti na 26. Generální konferenci ICOM (dále jen „akce“) pořádané Mezinárodní radou muzeí (International Council of Museums, ICOM), Českým výborem ICOM (ICOM CZ) a společností GUARANT International spol. s.r.o (GUARANT) (dále jen „organizátor/organizátoři“).

Svou registrací účastník potvrzuje, že si přečetl tyto podmínky a případně jakékoli zvláštní předpisy poskytnuté organizátory a zavazuje se bezvýhradně a bez omezení přijmout veškerá jejich ustanovení.

Účastí na akci se má za to, že účastník zcela přijímá tyto podmínky i veškeré dokumenty, na něž se odkazují. Organizátoři si vyhrazují právo měnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

Úpravy vyplývající ze změn právních předpisů a/nebo týkající se bezpečnosti osob a majetku se použijí okamžitě, aniž by bylo nutné sdělit je účastníkům.

V případě změny termínů a/nebo místa konání a/nebo formy konání akce stanovené organizátory z jakéhokoli důvodu bude účastník o takové změně informován. Pokud účastník svou registraci k účasti písemně nezruší zprávou odeslanou na e-mailovou adresu ICOM2022registration@guarant.cz během 15 dnů od oznámení takových změn prostřednictvím webových stránek konference nebo e-mailového newsletteru, má se za to, že nové termíny a/nebo místo konání a/nebo změnu formy konání akce akceptuje.

Informace o tom, jakým způsobem používáme, zpracováváme a sdílíme osobní údaje, které o vás můžeme získat, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://prague2022.icom.museum/cs/gdpr.

 

1. ZVLÁŠTNÍ INFORMACE

Vzhledem k pandemii COVID-19 a jejímu dopadu na zdraví vás upozorňujeme, že může nastat situace, kdy organizátoři budou nuceni akci zrušit, změnit formu jejího konání tak, že zcela proběhne online, nebo změnit termín konání akce tak, aby byly splněny požadavky a doporučení státních orgánů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

V takovém případě organizátoři neprodleně účastníka vyrozumí o svém rozhodnutí akci zrušit, přesunout nebo změnit formu jejího konání. V případě zrušení akce nevzniká nárok na náhradu škody a jakékoli peněžní prostředky obdržené organizátorem budou účastníkovi vráceny, s čímž účastník výslovně souhlasí a bere na vědomí.

Bude-li akce odložena na pozdější datum, budou i pro nové termíny konání platit tyto podmínky, s čímž účastník výslovně souhlasí a bere to na vědomí.

Dojde-li ke změně formy konání akce tak, že proběhne plně online, použijí se „Podmínky pro změnu fyzické účasti na vzdálenou“.

 

2. REGISTRACE

Veškeré registrace na akci mohou být přezkoumány organizátory, kteří si vyhrazují právo posoudit a ověřit mimo jiné následující informace:

 • stav členství v ICOM,
 • kategorie členství.

Organizátoři si vyhrazují právo nebrat v potaz registrace podané po uplynutí jimi stanovené lhůty pro registraci. Po tomto datu organizátoři již negarantují dostupnost vstupenek.

Po dokončení registrace na webové stránce akce je pozvánka určena výhradně pro vás a nesmí být postoupena, převedena ani zapůjčena jiné osobě.

 

3. FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách ICOM Praha 2022 (https://prague2022.icom.museum) a na registrační platformě (https://secure.guarant.cz/icom2022/) jsou uvedeny v eurech včetně DPH.

 

4. BEZPEČNÁ PLATBA A DOKLAD O TRANSAKCI U ONLINE REGISTRACE

Stránky registrační platformy jsou chráněny bezpečným platebním systémem a společnost GUARANT využívá postup 3D Secure, který šifruje a chrání důvěrné informace.

Není-li prokázáno jinak, údaje zaznamenané společností GUARANT představují důkaz veškerých transakcí mezi společností GUARANT a účastníkem.

Údaje zaznamenané platebním systémem představují doklad o finančních transakcích.

 

5. ZRUŠENÍ Z DŮVODU UDÁLOSTI VYŠŠÍ MOCI

V případě, že organizátoři akci zruší z důvodu události vyšší moci tak, jak tento termín chápe česká právní teorie nebo dle definice českých soudů, budou o tom účastníky neprodleně informovat.

V takovém případě organizátoři nenesou odpovědnost za žádnou ztrátu či škodu, avšak společnost GUARANT vrátí účastníkům veškeré částky, které jí uhradili.

Události vyšší moci zahrnují

 • události, které jsou takto kvalifikovány soudy,
 • události, které znemožňují provoz místa konání konference, bez ohledu na příčinu, zejména následující události:
  • požár, výbuch, povodeň, bouře, úder blesku,
  • poškození technického zařízení, které má za následek nemožnost provozu místa konání konference,
  • povodeň, prudká bouře, poškození způsobené bleskem,
  • rozhodnutí státního orgánu o zrušení nebo rekvizici místa konání konference.

 

6. PRÁVA ORGANIZÁTORŮ

Organizátoři si vyhrazují právo:

 • přerušit jakoukoli činnost účastníka, která by mohla narušovat nebo znepříjemňovat jakoukoli činnost nebo setkání konající se v rámci akce,
 • vyloučit nebo vyvést z akce kohokoli, kdo nedodržuje tyto podmínky,
 • nebo nejedná v souladu s dobrými mravy a/nebo nevykazuje úroveň profesionálního chování, kterou lze na akci tohoto druhu očekávat.

 

7. NEPLATNOST

V případě, že bude jedno či více ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo prohlášeno za neplatné podle jakéhokoli zákona či předpisu nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a ve svém původním rozsahu použití.

 

8. VZDÁNÍ SE PRÁV A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Účastník souhlasí a bere na vědomí, že se akce účastní svobodně a dobrovolně.

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že přijímá odpovědnost za svůj blahobyt a bezpečnost a že s účastí na akci a na dopravě na ni je spojen prvek rizika a/nebo nebezpečí nehody, který tímto přebírá. Účastník tímto zprošťuje organizátory odpovědnosti a vzdává se jakýchkoli nároků na náhradu škody z titulu újmy na zdraví, úmrtí nebo škody na majetku, které mu případně vzniknou v důsledku účasti na akci. Účelem tohoto zproštění odpovědnosti je předem zprostit organizátory, jejich členy statutárních orgánů, zaměstnance a zástupce veškeré odpovědnosti vyplývající z účasti účastníka na akci nebo s ní jakkoli související.

Toto vzdání se práv vyplývajících z odpovědnosti druhé strany je třeba vykládat široce za účelem stanovení vzdání se práv a zproštění odpovědnosti v maximálním možném rozsahu přípustném podle platných právních předpisů.

 

9. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Tyto webové stránky mohou obsahovat obsah, odkazy a další informace poskytnuté třetími osobami, nad nimiž organizátoři nemají žádnou kontrolu, a organizátoři tímto odmítají jakoukoli odpovědnost za přístup, obsah nebo používání takových webových stránek, jakož i za jakoukoli škodu, která by mohla vzniknout v důsledku využití informací na takových stránkách obsažených. Odpovědnost za využití těchto odkazů nese v plném rozsahu uživatel internetu.

Veškerý obsah, text, obrázky, údaje, informace a další materiály zobrazené, dostupné nebo umístěné na těchto webových stránkách (dále jen „obsah“), včetně práv duševního vlastnictví k tomuto obsahu (včetně ochranných známek a autorských práv) (dále jen „práva duševního vlastnictví“), jsou ve vlastnictví jednotlivých organizátorů a jsou chráněny příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Není-li uvedeno jinak, je třeba předpokládat, že vše, co na těchto stránkách vidíte nebo čtete, je chráněno autorským právem a bez výslovného písemného souhlasu nesmí být použito.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátoři zpracovávají osobní údaje sdělené účastníkem při registraci k účasti na 26. Generální konferenci ICOM v Praze.

Zpracování osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu organizátorů pořádat akci.

Osobní údaje, jejichž poskytnutí je nutné, jsou v registračním formuláři náležitě označeny a jsou nezbytné pro registraci účastníka na akci. Bez těchto údajů nebudou organizátoři schopni žádost účastníka zpracovat.

Osobní údaje budou sděleny pouze autorizovaným partnerům organizátorů a dodavatelům technických služeb a budou uchovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů organizátorů https://prague2022.icom.museum/cs/gdpr.

Účastník má v souladu s platnými předpisy právo na přístup, právo na opravu, právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, právo na výmaz údajů a omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost svých údajů. Účastník může tato práva kdykoli uplatnit zasláním dopisu na adresu GUARANT International spol. s.r.o., Českomoravská 19, 190 00 Praha 9, Česká republika, nebo e-mailem na adresu info@guarant.cz. Účastník má také právo podat stížnost u příslušných úřadů.

 

11. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Organizátor bude dodržovat veškerá aktuální pravidla stanovená vládou České republiky a o veškerých změnách bude účastníky pravidelně informovat prostřednictvím webových stránek konference a jejích účtů na sociálních sítích.

Účastník by se měl pravidelně informovat o požadavcích a omezeních zavedených českou vládou týkajících se účasti na akci.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

(aktuální informace https://koronavirus.mzcr.cz/ a https://covid.gov.cz/opatreni)

Ke dni 14. února 2022

Pro účely účasti na akci a při dodržování opatření platných v České republice jsou účastníci povinni:

 • disponovat potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 v období nejdéle 180 dnů před dnem konání akce,
 • disponovat potvrzením o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od poslední dávky očkování (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) uplynulo alespoň 14 dní.

Během konference je vždy nutné nosit respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).

UZNÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ O OČKOVÁNÍ Z JINÝCH ZEMÍ

Držitelé jednoho z následujících druhů certifikátů mohou v drtivé většině případů přicestovat do České republiky bez nutnosti se testovat či podrobit karanténě, tedy pouze s vyplněním příjezdového formuláře

1. Digitální certifikát EU COVID

Digitální certifikát EU COVID je dostupný všem: zahrnuje údaje o očkování, testování a prodělání nemoci COVID-19,

 • je zdarma a k dispozici ve všech jazycích EU, vždy pak v angličtině,
 • je k dispozici v digitální a papírové podobě,
 • je bezpečný a obsahuje digitálně podepsaný QR kód.

Digitální certifikát EU COVID o provedeném očkování je certifikát, který od 1. července vystavují všechny země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán.

Které země certifikát vydávají:

 • EU
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • San Marino
 • Švýcarsko
 • Vatikán

Podmínky platnosti certifikátu

nejméně 14 dní po plně dokončeném očkování bez ohledu na očkovací látku

2. Certifikáty třetích zemí, které byly uznány jako rovnocenné digitálnímu certifikátu EU COVID

Seznam zemí, které certifikát vydávají, naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/.

Podmínky platnosti certifikátu

uplynulo nejméně 14 dní po plně dokončeném očkování

očkování proběhlo uznávanou očkovací látkou (viz níže)

3. Uznávané dálkově ověřitelné certifikáty z ostatních zemí

Seznam zemí, které certifikát vydávají, naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/.

Podmínky platnosti certifikátu

 • uplynulo nejméně 14 dní po plně dokončeném očkování
 • očkování proběhlo uznanou očkovací látkou (viz níže)
 • musí jít o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi a obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal

UZNÁVANÉ OČKOVACÍ LÁTKY

 • očkovací látka Vaxzevria (dříve AstraZeneca)
 • očkovací látka Spikevax (dříve Moderna)
 • očkovací látka Comirnaty (výrobce Pfizer / BioNTech)
 • očkovací látka Janssen (výrobce Janssen Pharmaceutical)

Účastník prohlašuje, že si tato bezpečnostní opatření pro Generální konferenci, zejména v souvislosti s onemocněním COVID-19, přečetl a souhlasí s nimi.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International