Regionální muzea

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

www.muzeumbrnenska.cz

Muzeum vzniklo v 60. letech 20. století sloučením několika samostatných institucí. Dnes ho tvoří: Podhorácké muzeum v Předklášteří (zal. 1929), Muzeum ve Šlapanicích (zal. 1934), Památník Mohyla míru připomínající bitvu tří císařů vedenou Napoleonem u Slavkova 2. 12. 1805 (zal. 1914/1923 návrh architekt Josef Fanta), Muzeum v Ivančicích (zal. 1894 se sbírkou díla Alfonse Muchy), Památník písemnictví na Moravě (zal. 2005) v benediktinském klášteře v Rajhradě a Vila Löw-Beer v Brně (zal. 2015), která patřila rodičům Grety Tugendhat.


Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

Zámek 1, 252 63 Roztoky

www.muzeum-roztoky.cz

Expozice muzea se nacházejí v objektu zámku a v areálu blízkého Braunerova mlýna. Zámecké expozice akcentují období lichtenštejnské držby panství (1623–1803) a fenomén přípražských vilových letovisek druhé poloviny 19. století. Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934) veřejnosti představuje její osobnost a tvorbu jako malířky, grafičky a knižní výtvarnice. Připravovaná expozice Stopami věků návštěvníkům přiblíží archeologické sbírky a nabídne procházku pravěkem doplněnou o holografické projekce, počítačové perspektivy a videomapping.


Východočeské muzeum v Pardubicích

Zámek 2, 530 02 Pardubice

www.vcm.cz

Počátek muzea se datuje do roku 1880. Hlavní rozvoj nastal po roce 1920, kdy se muzeum přestěhovalo do renesančního zámku vystavěného rodem Pernštejnů. V současnosti je možné v muzeu navštívit rytířské sály s nástěnnými malbami, osm expozic a výstavy. K nejcennějším fondům patří české ateliérové sklo 20. století, historické zbraně, pohlednice a hračky. Součástí numismatické sbírky je unikátní nález několika stovek českých denárových mincí z poslední třetiny 10. století.


Muzeum Jindřichohradecka

Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec

www.mjh.cz

Muzeum bylo založeno v roce 1882. Spravuje unikátní bývalé klášterní komplexy jezuitů a minoritů v Jindřichově Hradci. Muzeum Jindřichohradecka uchovává ve své sbírce přes 70 tisíc položek, což představuje více než 100 tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty. Nejznámějším exponátem muzea jsou Krýzovy jesličky – tento pohyblivý betlém obsahující téměř 1 400 figur je součástí sbírek od roku 1935. Unikátní je sbírka šicích strojů Lada. Mezinárodní význam mají expozice výtvarnice a designérky Marie Hoppe-Teinitzerové a operní pěvkyně Emy Destinové.


Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek

www.muzeumbeskyd.com

Frýdecký zámek, dominanta města Frýdku-Místku, která se tyčí na vysokém kopci nad řekou Ostravicí, je dnes sídlem Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. Je otevřeno celoročně a návštěvníkům nabízí dvě stálé expozice, krátkodobé výstavy, studijní knihovnu, vzdělávací aktivity (Seniorgymnázium, lekce pro školy) a bohatý kulturní program ve formě koncertů, divadelních představení, festivalů či akcí pro rodiny s dětmi. Pobočkou Muzea Beskyd je také hrad Hukvaldy.


Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1

www.muzeumhk.cz

Na břehu řeky Labe, stvořená s láskou a péčí, tančí nejkrásnější budova význačného architekta Jana Kotěry v Hradci Králové. Instituce muzea založená již v roce 1880 se stále s mladistvým nadšením rozvíjí a s profesionálním zájmem sbírá vzpomínky východních Čech. K přírodovědným, historickým a archeologickým uchovávaným pamětem se řadí také Muzeum války 1866 na Chlumu, memento konfliktu, jenž patří k největším v Evropě 19. století. Poražené Rakousko ztratilo svou pozici v regionu a Prusko nastoupilo cestu k vytvoření jednotného státu Němců.


Muzeum T. G. M. Rakovník

Vysoká 95, 269 01 Rakovník

www.muzeumtgm.cz

Hlavní sbírkový fond muzea je zaměřen na střední Čechy a je prezentován expozicí v Rakovníku. Další expozice jsou věnovány prvnímu československému prezidentu T. G. Masarykovi a jeho dceři Alici G. Masarykové v Lánech. Muzeum v Novém Strašecí je zajímavé svou keltskou expozicí. Památník Joachima Barranda ve Skryjích vystavuje trilobity a představuje významného paleontologa. Muzeum Jesenice mapuje nejméně osídlenou část středočeského regionu, bývalých Sudet. Síň v Nezabudicích představuje osobnost Jaroslava Fraňka.


Muzeum Těšínska

Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín

www.muzeumct.cz

Muzeum Těšínska dokumentuje bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu české části Těšínského Slezska. Jeho součástí je Muzejní knihovna a studovna Silesia, Klub Muzea Těšínska, Archeopark Chotěbuz-Podobora, Kotulova dřevěnka v Havířově, Památník životické tragédie v Havířově-Životicích a nově budované Muzeum Trojmezí v Jablunkově. Vydává recenzovaný neimpaktovaný časopis Těšínsko, řadu publikací, pořádá doprovodné programy a akce pro veřejnost.


Muzeum Vysočiny Třebíč

Zámek 1, 674 01 Třebíč

www.muzeumtr.cz

Muzeum bylo založeno v roce 1898. Představuje historii a přírodu Třebíčska. Proslulé je sbírkou dýmek, moravských vltavínů, minerálů a hornin nebo sbírkou betlémů. Každoročně organizuje zájmové akce Veletrh muzeí České republiky a Třebíčské kouření. Původně klášterní budova je s bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí zapsána v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Muzeum regionu Valašsko

Horní náměstí 2, 775 01 Vsetín

www.muzeumvalassko.cz

Muzeum se profiluje jako víceoborová organizace v oborech společenskovědních, přírodních a technických. Návštěvníky vzdělává na základě multidisciplinárního přístupu pomocí výstav, expozic, akcí a publikační činnosti, vychovává děti a mládež v environmentální oblasti. Pečuje o unikátní sbírku nábytku z ohýbaného bukového dřeva, gobelínů a osvětlovacího skla, nadregionálně cenná je sbírka starých tisků. Součástí muzea je hvězdárna, která se zabývá popularizací astronomie a dalších přírodních věd.


Severočeské muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01 Liberec 1

www.muzeumlb.cz

Severočeské muzeum v Liberci je nástupcem uměleckoprůmyslového muzea založeného v roce 1873. Jeho sbírka byla budována s ohledem na místní tradici sklářství a textilnictví v evropském kontextu. Jedním z jeho základů je kolekce více než 2 500 uměleckých předmětů darovaných roku 1904 průmyslníkem a mecenášem Heinrichem Liebiegem. Po roce 1945 byla do Severočeského muzea začleněna zrušená regionální muzea, čímž se jeho zaměření rozšířilo o přírodovědnou a vlastivědnou činnost.


Poštovní muzeum

Nové Mlýny 2, 110 00 Praha

www.postovnimuzeum.cz

Poštovní muzeum bylo zřízeno 18. prosince 1918 jako první muzeum v nově vzniklém Československu. Ve stejný den byla vydána první československá známka, známé „Hradčany“ podle návrhu Alfonse Muchy. Vedle rozsáhlé sbírky československých, českých a zahraničních známek je významná i kolekce předmětů z dějin poštovní správy (zejm. hipomobilních dopravních prostředků, schránek, vývěsních štítů, stejnokrojů a telekomunikačních prostředků), která je přístupná v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě.


Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most

www.muzeummost.cz

Mostecké muzeum bylo založeno roku 1888. Od počátku shromažďuje sbírky historické, přírodovědné a umělecké s důrazem na širší Mostecko, reprezentované třemi geomorfologickými celky – Mosteckou pánví, Krušnými horami a Českým středohořím. Historicky nejvýznamnější součástí sbírek je osobní pozůstalost Ulriky von Levetzow, poslední lásky Johanna Wolfganga von Goethe. Jedním z nejvýznamnějších sbírkových objektů je poslední velkoformátový obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství. Vzácné jsou také sbírky hmyzu, zkamenělin, zbraní, textilu, umění (včetně lidového) a uměleckého řemesla.


Regionální muzeum v Českém Krumlově

Horní ulice 152

381 01 Český Krumlov

www.muzeumck.cz

Muzeum sídlící v budově bývalého jezuitského semináře nabízí ve svých expozicích ucelený obraz o dějinách města a regionu. Rozsáhlým sbírkám z oborů archeologie, dějin umění, národopisu či farmacie vévodí keramický model města – největší svého druhu na světě. Dveře do světa historické i literární Šumavy otevírá pobočka muzea – rodný dům spisovatele Adalberta Stiftera v Horní Plané. Na protějším břehu Vltavy se nachází zámek, který je zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO.


Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

www.muzeumhry.cz

Regionální muzeum a galerie v Jičíně se už od konce devatenáctého století snaží získávat, uchovávat a zpřístupňovat hmotné doklady o vývoji člověka a prostředí, ve kterém žije. Jeho sbírky a expozice zachycují vývoj a historii celého širšího regionu Jičínska a jižní části Geoparku Český ráj. Muzeum se silně orientuje na návštěvníka, kterému se zde snaží vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude cítit dobře a vstřebávání informací pro něj nebude nudným, nýbrž nevšedním a neobyčejným zážitkem. Profiluje se jako „Muzeum hry“, což je chápáno především tak, že návštěva muzea má být pro návštěvníka hrou. Hrou objevování informací, hrou vnímání, hrou poznání.


Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Masarykovo náměsti 16, 254 01, Jilové u Prahy

www.muzeumjilove.cz

Muzeum se specializuje na jeden z nejcennějších materiálů – zlato. Založil ho roku 1891 místní patriot a badatel Leopold Čihák. Sídlem muzea je historický dům zvaný Mince z poloviny 14. století, který byl do roku 1420 královským horním úřadem, jenž řídil veškerou těžbu v dolním Posázaví a středním Povltaví. V současné době má muzeum čtyři stálé expozice: Těžba a zpracování zlata, Ora et labora (se zaměřením na benediktinský klášter na Ostrově u Davle), Historie regionu a Tramping Posázaví. Muzeum provozuje tři těžební štoly na zlato: sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a štolu Halíře. První dvě jsou na značených turistických trasách v rámci naučné stezky „Jílovské zlaté doly“.


Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

www.rml.cz

Vlastivědné muzeum bylo založeno v roce 1891. Představuje historii svého regionu, ve stálé expozici naleznete středověké vykopávky in situ i řadu unikátních předmětů. Muzeum spravuje také Rodný byt hudebního skladatele Bedřicha Smetany a Portmoneum, jež je muzeem malíře Josefa Váchala. Muzeum je v sousedství renesančního zámku zapsaného v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

www.slovackemuzeum.cz

Profil muzea byl od jeho vzniku roku 1914 dán obory etnografie a archeologie, později byl záběr rozšířen o výtvarné umění a historii. Výzkumný a sběratelský záběr je zaměřen na celou národopisnou oblast Slovácka. V oboru archeologie a historie věnuje instituce pozornost významnému období Velké Moravy, prvního stabilního knížectví západních Slovanů. Pobočka Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově představuje domáckou výrobou destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Součástí mezinárodní kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje je Památník Velké Moravy ve Starém Městě s nově vybudovaným výzkumným a prezentačním centrem věnovaným těmto věrozvěstům.


Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

www.muzeumznojmo.cz

Jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě vzniklo v roce 1878 a první expozici otevřelo v roce 1889. Dnes uchovává na 400 000 sbírkových předmětů vzniklých výzkumnou a akviziční činností přírodovědných i společenskovědních pracovišť muzea. Ve své správě má muzeum šest objektů – minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad s rotundou sv. Kateřiny z 11.–12. století, památník vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše v Příměticích (sestavil ho v letech 1750–1754, dříve než Benjamin Franklin) a zříceninu hradu Cornštejn u Bítova. Muzejní knihovna pečuje mj. o vzácné staré tisky z oficíny premonstrátského kláštera v Louce.


Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Komenského 10 and Masarykovo náměstí 24, 586 01 Jihlava

www.ogv.cz

OGV v Jihlavě sídlí ve dvou cenných renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy a svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností se zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více než 6 000 uměleckých děl.


Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň 3

www.zcm.cz

Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 a patří k největším muzejním ústavům v České republice. Ve svých čtyřech objektech na území Plzně zpřístupňuje sedm stálých expozic. Mimoplzeňskou pobočkou je Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Unikátní Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice, v roce 1363 ji založil český král a římský císař Karel IV.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International